Μετάβαση στο Δημοτικό

Στο πλαίσιο του θεσμού, Παγκόσμιες Λασαλιανές Ημέρες Ειρήνης, πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικασία μετάβασης για το Δημοτικό. Επισκεφθήκαμε την Α' τάξη, προσφέροντας μία εργασία, την Ακροστιχίδα της Ειρήνης.

Νήπια 1