Μαθηματικά-Χωρικές σχέσεις, Γειτνίαση, Σύνορο

Έχοντας ως έναυσμα το Project μας «Μαθαίνω την Ελλάδα από τόπο σε τόπο» και έχοντας ως στόχο τη διάκριση του περιγράμματος και την αναγνώριση της γειτνίασης και του συνόρου, προχωρήσαμε με τα παιδιά στην ακόλουθη δραστηριότητα: Σχεδιάσαμε σε χαρτί του μέτρου τον χάρτη της Ελλάδας και των χωρών που συνορεύει. Τα νήπια κλήθηκαν να σχηματίσουν τα σύνορα με κορδόνια διαφορετικού χρώματος και να ζωγραφίσουν την κάθε χώρα με το αντίστοιχο χρώμα. Κατόπιν, τα παιδιά ταξίδευαν ανάμεσα στις συγκεκριμένες χώρες, επικοινωνούσαν μεταξύ τους και ενημέρωναν τους φίλους τους για τη χώρα στην οποία βρίσκονται και με ποιες συνορεύει.
Νήπια 1