Τα μουσικά όργανα!

Γνωρίζουμε τα είδη των μουσικών οργάνων. Κρουστά, πνευστά, έγχορδα και πληκτροφόρα έρχονται να παίξουν μαζί μας ενώ κατασκευάζουμε και το δικό μας μουσικό όργανο που είναι η μαράκα.
Παιδικός Σταθμός 3