Μουσική μέσα από τα πλήκτρα του πιάνου στο Νηπιαγωγείο

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας απολαμβάνουν τη μουσική παίζοντας πιάνο. Η μέθοδος διδασκαλίας που ακολουθείται είναι βασισμένη σε σύγχρονα συστήματα της παιδαγωγικής του πιάνου και στη βιωματική μάθηση. Στη μεθοδολογία αυτή, τηρείται με ευλάβεια το ρήμα «παίζω» πιάνο. Επιθυμία και συνειδητός στόχος είναι το παιδί να χαίρεται το μάθημα και να ανακαλύπτει το πιάνο και τη μουσική, μέσα από το παιχνίδι, αφήνοντας τη φαντασία πάντα να βοηθά και να δομεί τη διαδικασία της μάθησης.