Αναγνώριση αριθμών

Έχουν προετοιμαστεί κάρτες με τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 6. Ακολουθεί ένα πλήθος δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν ως στόχο να κάνουν τα παιδιά ικανά να αναγνωρίζουν τους αριθμούς που βρίσκονται στο περιβάλλον και να συνδέουν τους αριθμούς αυτούς με τις αντίστοιχες ποσότητες.
Νήπια 1