Φτιάχνω ιστορία από εικόνες

Παρουσιάζουμε καρτέλες με εικόνες, τα παιδιά καλούνται να τις παρατηρήσουν, να διαμορφώσουν τη δική τους σειρά εικόνων και να αφηγηθούν την ιστορία που δημιούργησαν. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής αυτής διαδικασίας, προτρέπονται να τηρούν τη διαδοχική σειρά των γεγονότων, σύμφωνα με τη σειρά που έχουν τοποθετήσει τις εικόνες.

ιστορία από εικόνες (1)ιστορία από εικόνες (2)

Νήπια 1