Βασικές μαθηματικές ιδέες: Μέτρηση.

Μαθησιακές επιδιώξεις: Να μετρήσουν τα παιδιά τις πλευρές ενός τετραγώνου και ενός ορθογώνιου παραλληλογράμμου.

Η αφορμή για την ανάπτυξη της δραστηριότητας δόθηκε από τα ίδια τα παιδιά. Στο πλαίσιο του σχεδίου εργασίας «Σχήματα: τετράγωνο, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο – ομοιότητες και διαφορές». Θέλησαν να μελετήσουν τις πλευρές των παραπάνω σχημάτων. Για να προβούν σε συμπεράσματα, αποφάσισαν να τις μετρήσουν χρησιμοποιώντας κάποια κορδέλα ή μέτρο.

μαθηματικές μετρήσεις (1)μαθηματικές μετρήσεις (2)

μαθηματικές μετρήσεις (3)μαθηματικές μετρήσεις (4)

Νήπια 1